[PDF, MP3] Giáo trình Hán ngữ (6 quyển, bản mới) | 《汉语教程》(一年级教材, 全六册, 修订本)

Tên nguyên tác: 《汉语教程》(一年级教材, 全六册, 修订本)
Tác giả: Dương Ký Châu
Biên dịch:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh
Năm xuất bản: 2008
Số trang:
ISBN: