[PDF, MP3] Giáo trình Hán ngữ (6 quyển) | 《汉语教程》(一年级教材, 全六册)

Tên nguyên tác: 《汉语教程》(一年级教材, 全六册)
Tác giả: Dương Ký Châu
Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 1-2004
Số trang:
ISBN: