[PRC] Gót sen ba tấc | Phùng Ký Tài | Phạm Tú Châu dịch

Tên sách: Gót sen ba tấc
Tác giả: Phùng Ký Tài
Dịch giả: Phạm Tú Châu
Nhà xuất bản: Nxb Phụ nữ
Năm xuất bản:
Số trang:
Định dạng: PRC